Fix cache shuffling (random.shuffle() shuffles in place, returns None).