Add pbotlib.odds.
[poker.git] / pbotlib /
2010-12-07 W. Trevor KingAdd pbotlib.odds. master
2010-12-07 W. Trevor KingMove bots/hole_bot into new pbotlib package.